NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Redovni članovi Udruge su fizičke osobe – roditelji koji se u tekućoj kalendarskoj godini skrbe za troje ili više djece do 27 godina starosti. To znači da roditelji mogu imati i više od troje djece, od kojih su neka djeca starija i neovisna (u smislu da su zasnovali vlastitu obitelj), no važno je da se skrbe za najmanje troje djece mlađe od 27 godina kako bi bili redovni članovi Udruge. Redovni članovi su temelj Udruge, i zbog njih je Udruga i osnovana.

Podupirući članovi Udruge su pravne osobe odnosno predstavnici pravnih osoba, te fizičke osobe koje ne zadovoljavaju uvjete za redovno članstvo (npr. roditelji s dvoje djece, osobe koje nisu u braku itd.), no koje su snažno zainteresirane za djelovanje Udruge i ostvarivanje njezinih ciljeva i koje bitno pridonose ili mogu pridonijeti radu i razvoju Udruge u financijskom, materijalnom, stručnom, promotivnom ili nekom drugom pogledu. Za podupiruće članstvo nema posebnih uvjeta, kao što je to slučaj za redovno članstvo, već ono znači da osobe koje su podupirući članovi podržavaju nastojanja i zalaganja Udruge.

Ne, ne plaća se članarina, no ukoliko ste u mogućnosti uvijek nas možete podržati svojom donacijom. Uz vašu podršku provodimo niz aktivnosti i inicijativa za dobrobit obitelji s troje ili više djece. Iznos donacija nije uvjetovan niti ograničen.

Sukladno odredbama čl. 14. Statuta Udruge:

Prava redovnih članova Udruge su birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom, biti informirani o aktivnostima Udruge, sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge, davati prijedloge te podnositi pritužbe i žalbe na rad Udruge i njezinih tijela, koristiti usluge i/ili pogodnosti koje Udruga može stvoriti pod utvrđenim uvjetima, istupati u ime Udruge na temelju odobrenja Predsjednika i Upravnog odbora u okviru radnih tijela te drugih privremenih i posebnih projekata Udruge.

Obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su: štititi interese, ugled, čast i imovinu Udruge, poštivati odredbe Statuta, kodeksa te drugih pravilnika i akata Udruge, izvršavati preuzete obveze, redovito plaćati članarinu.

Za veliku većinu redovnih članova Udruge to znači da će uglavnom koristiti određene pogodnosti koje će im pružati članstvo u Udruzi, što se ponajprije odnosi na pravo korištenja Obiteljske kartice.

Prava i obveze podupirućih članova Udruge definirani su u čl. 15 Statuta Udruge. Podupirući članovi imaju pravo sudjelovati u radu savjetodavnih i radnih tijela te vođenju projekata Udruge, na temelju odluka Upravnog odbora. Podupirući članovi imaju pravo biti informirani o aktivnostima Udruge te sukladno svojim mogućnostima sudjelovati u radu Udruge. Dužnost podupirućih članova je štititi ugled i dignitet Udruge.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini, koja je najviše tijelo upravljanja Udrugom, i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge. Udrugu zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik Udruge, pri čemu Predsjednik Udruge obavlja upravljačke, izvršne i druge poslove određene Statutom, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge.

Glavno upravljačko tijelo Udruge je Upravni odbor koji osigurava provođenje odluka i zaključaka Skupštine. Upravni odbor sastoji se od sedam do devet članova, a Predsjednik Udruge ujedno i predsjednik Upravnog odbora po položaju.

Udruga može osnivati stalna ili povremena tijela (npr. radne skupine, odbore, savjete, vijeća i sl.) potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom, a odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor. U Statutu Udruge (čl. 18 do čl. 40) detaljno je razrađen način upravljanja Udrugom te su razrađene sve pojedinosti vezane uz upravljačka tijela Udruge.

Članovi Upravnog odbora nisu plaćeni za svoj rad te ne dobivaju bilo kakvu izravnu ili neizravnu korist (honorar, plaću ili druge opipljive koristi) koja potječe iz njihovog rada u Upravnom odboru. Svi članovi Upravnog odbora majke su ili očevi najmanje troje djece i obiteljski entuzijasti koji su snažno motivirani za ostvarivanje ciljeva udruge Obitelji 3plus, te koji svoja znanja, iskustva, poznanstva i slobodno vrijeme stavljaju u funkciju Udruge. Glavni motiv za prihvaćanje pozicije člana Upravnog odbora je osjećaj da se doprinese ostvarivanju svrhe Udruge, odnosno mogućnost utjecaja na pozitivne promjene ne samo u udruzi Obitelji 3plus, već i puno šire – u društvu.

Udruga Obitelji 3plus zalaže se za slobodan izbor pri odlučivanju o veličini obitelji, a time i oko broja djece, kao i o načinu njihovog odgoja i formacije. Zalažemo se da svaka obitelj ima onoliko djece koliko to želi imati, bez ikakve diskriminacije, i pod čim ravnopravnijim mogućnostima. Pri tome želimo ukazati na činjenicu da je obiteljima s većim brojem djece zahtjevnije nego obiteljima bez djece ili s jednim ili dvoje djece, i to u raznim pogledima, od logistike, vremena do financija. Stoga smo svoje djelovanje usmjerili na podršku i pomoć tim većim obiteljima, ne namećući nikome stav da je upravo obitelj s troje ili više djece nešto čemu nužno trebaju svi težiti.

To znači da osnivanje udruge Obitelji 3plus nije potaknuto od strane neke organizacije ili strukture koja preko Udruge želi ostvariti svoje ciljeve, te da Udruga ni na koji način nije ovisna o nekoj organizaciji ili strukturi. Udruga kao takva ne izražava nikakav stav niti potporu nekoj političkoj stranci, a djelatnosti Udruge ne obuhvaćaju vjerska i filozofska pitanja, već samo društvene i gospodarske interese obitelji, a na poseban način obitelji s troje ili više djece. Svi prihodi koje Udruga ostvaruje ulažu se i troše samo i isključivo za djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.

STATUT UDRUGE