NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Redovni članovi Udruge su fizičke osobe – roditelji koji se u tekućoj kalendarskoj godini skrbe za troje ili više djece do 27 godina starosti. To znači da roditelji mogu imati i više od troje djece, od kojih su neka djeca starija i neovisna (u smislu da su zasnovali vlastitu obitelj), no važno je da se skrbe za najmanje troje djece mlađe od 27 godina kako bi bili redovni članovi Udruge. Redovni članovi su temelj Udruge, i zbog njih je Udruga i osnovana.

Kao i većina interesnih udruženja, i udruga Obitelji 3plus propisala je godišnju članarinu za svoje redovne članove koji time podupiru rad Udruge. Pravodobnom uplatom članarine članovi omogućuju realizaciju djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, a prihodima od članarina, kao najznačajnijim prihodima Udruge, između ostaloga se financiraju (ili će se u skorije doba financirati) zakup/najam i opremanje ureda/prostora za djelovanje, plaće zaposlenicima (koji vode evidenciju članova, pregovaraju s poslovnim partnerima, provode promidžbene aktivnosti, komuniciraju s različitim javnostima, sudjeluju u radu projekata kojima Udruga nastoji ostvariti svoje ciljeve…), izrada i održavanje web stranice te najam servera i ostalih povezanih troškova, izrada i distribucija promotivnih materijala, organiziranje različitih događaja kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, itd.

Pri određivanju iznosa članarine vodili smo računa o tome da članarina ne bude opterećenje za obiteljske proračune naših članova. Godišnji iznos članarine je simboličan: 15,00 EUR (113,02 HRK) po učlanjenoj obitelji godišnje, a članarina vrijedi godinu dana od datuma učlanjenja. Ukoliko zbog teškog materijalnog stanja obitelj nije u mogućnosti platiti članarinu, slobodno neka se javi na info@obitelji3plus.hr, jer iznos članarine, koliko god bio niski, ne smije biti prepreka za učlanjenje u Udrugu.

Sukladno odredbama čl. 14. Statuta Udruge:

Prava redovnih članova Udruge su birati i biti birani u tijela upravljana Udrugom, biti informirani o aktivnostima Udruge, sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Udruge, davati prijedloge te podnositi pritužbe i žalbe na rad Udruge i njezinih tijela, koristiti usluge i/ili pogodnosti koje Udruga može stvoriti pod utvrđenim uvjetima, istupati u ime Udruge na temelju odobrenja Predsjednika i Upravnog odbora u okviru radnih tijela te drugih privremenih i posebnih projekata Udruge.

Obveze i odgovornosti redovnih članova Udruge su: redovito plaćati članarinu, poštivati odredbe Statuta Udruge, štititi ugled Udruge u komunikaciji prema trećim stranama, u slučaju preuzimanja nekih obveza i zadataka za Udrugu (volonterskog rada) uredno ih izvršavati, te čuvati eventualno povjerenu imovinu Udruge.

Za veliku većinu redovnih članova Udruge to znači da će uglavnom koristiti određene pogodnosti koje će im pružati članstvo u Udruzi, što se ponajprije odnosi na pravo korištenja Obiteljske kartice.

Podupiruće članove Udruge čine ostale fizičke osobe koje nisu dio 3plus zajednice, a zbog čega ne mogu aplicirati za redovno članstvo u Udruzi. No, podupirući članovi mogu podržavati Udrugu kao donatori, volonteri i vanjski suradnici.

Prava i obveze podupirućih članova Udruge definirani su u čl. 15 Statuta Udruge, pa tako podupirući članovi imaju pravo sudjelovati u radu savjetodavnih i radnih tijela te vođenju projekata Udruge, na temelju odluka Upravnog odbora. Podupirući članovi imaju pravo biti informirani o aktivnostima Udruge te sukladno svojim mogućnostima sudjelovati u radu Udruge. Obveze i odgovornosti podupirućih članova Udruge su: poštivati odredbe Statuta Udruge, te štititi ugled Udruge u komunikaciji prema trećim stranama, u slučaju preuzimanja nekih obveza i zadataka za Udrugu (volonterskog rada) uredno ih izvršavati, te čuvati eventualno povjerenu imovinu Udruge.

Članovi Udruge upravljaju Udrugom neposredno na Skupštini, koja je najviše tijelo upravljanja Udrugom, i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Udruge. Udrugu zastupaju Predsjednik i Dopredsjednik Udruge, pri čemu Predsjednik Udruge obavlja upravljačke, izvršne i druge poslove određene Statutom, a u slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika Udruge u svim poslovima zamjenjuje ga Dopredsjednik Udruge.

Glavno upravljačko tijelo Udruge je Upravni odbor koji osigurava provođenje odluka i zaključaka Skupštine. Upravni odbor sastoji se od pet do devet članova, a Predsjednik Udruge ujedno i predsjednik Upravnog odbora po položaju.

Udruga može osnivati stalna ili povremena tijela (npr. radne skupine, odbore, savjete, vijeća i sl.) potrebna za ostvarivanje ciljeva Udruge u skladu sa Statutom, a odluku o osnivanju tijela donosi Upravni odbor. U Statutu Udruge (čl. 18 do čl. 40) detaljno je razrađen način upravljanja Udrugom te su razrađene sve pojedinosti vezane uz upravljačka tijela Udruge.

Članovi Upravnog odbora nisu plaćeni za svoj rad te ne dobivaju bilo kakvu izravnu ili neizravnu korist (honorar, plaću ili druge opipljive koristi) koja potječe iz njihovog rada u Upravnom odboru. Svi članovi Upravnog odbora majke su ili očevi najmanje troje djece i obiteljski entuzijasti koji su snažno motivirani za ostvarivanje ciljeva udruge Obitelji 3plus, te koji svoja znanja, iskustva, poznanstva i slobodno vrijeme stavljaju u funkciju Udruge. Glavni motiv za prihvaćanje pozicije člana Upravnog odbora je osjećaj da se doprinese ostvarivanju svrhe Udruge, odnosno mogućnost utjecaja na pozitivne promjene ne samo u udruzi Obitelji 3plus, već i puno šire – u društvu.

Udruga Obitelji 3plus se prije svega zalaže za očuvanje obiteljskih vrijednosti, te slobodan izbor pri odlučivanju o veličini obitelji i broju djece, načinu njihovog odgoja i formacije. Zalažemo se da svaka obitelj ima onoliko djece koliko želi ili može imati, bez ikakve diskriminacije, te pod čim ravnopravnijim mogućnostima.

Sve obitelji se danas susreću s brojim izazovima, no želimo podsjetiti da se obitelji s većim brojem djece češće nalaze pod većim izazovima u pogledu logistike, financija i/ili organizacije vremena nego obitelji bez djece ili one s jednim ili dvoje djece. Kako iz vlastitih iskustava razumijemo te izazove, svoje smo djelovanje usmjerili na podršku i pomoć većim obiteljima, ne namećući nikome stav da je upravo obitelj s troje ili više djece nešto čemu nužno trebaju svi težiti.

To znači da osnivanje udruge Obitelji 3plus nije potaknuto od strane neke organizacije ili strukture koja preko Udruge želi ostvariti svoje ciljeve, te da Udruga ni na koji način nije ovisna o nekoj organizaciji ili strukturi. Udruga kao takva ne izražava nikakav stav niti potporu nekoj političkoj stranci, a djelatnosti Udruge ne obuhvaćaju vjerska i filozofska pitanja, već samo društvene i gospodarske interese obitelji, a na poseban način obitelji s troje ili više djece. Svi prihodi koje Udruga ostvaruje kroz donacije kosite se isključivo za financiranje aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge.

STATUT UDRUGE